Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2015 r. 16 lutego 2015 drukuj

W styczniu 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 16 878 nowych bezrobotnych (o 8,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 6,1% mniej niż w styczniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 405 bezrobotnych (o 33,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 9,1% mniej niż w styczniu 2014 r.).

Podjęcia pracy – 5294 osoby – stanowiły 50,9% ogółu wyłączeń (w grudniu 2014 r. było to odpowiednio: 8245 osób i 53,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 4873 bezrobotnych (o 26,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,8% mniej niż w styczniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 421 osób (o 74,2% mniej niż w poprzednim miesiącu ale o 60,1% więcej niż w styczniu 2014 r.):

–      89 osób rozpoczęło prace interwencyjne,

–      176 osób rozpoczęło roboty publiczne,

–      30 osób podjęło działalność gospodarczą (nie było w tym osób, które otrzymały bon na zasiedlenie),

–       113 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,

–      8 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

–      2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,

–      nie było osób, które podjęły prace w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,

–      3 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 20 bezrobotnych (o 63,0% mniej niż w grudniu i o 42,9% mniej niż w styczniu 2014 r.), w tym 6 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 493 bezrobotnych (mniej o 19,4% niż w miesiącu poprzednim i o 7,3% mniej niż w styczniu 2014 r.), w tym 2 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 41 bezrobotnych (o 95,2% więcej niż w grudniu i o 57,7% więcej niż w styczniu 2014 r.); nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI.

Nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem). Nie było również osób, które skierowane zostały do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych.

Według stanu w dniu 31 stycznia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 4918 bezrobotnych, w tym:

–      982 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 1042 osoby),

–      571 osób pracowało w ramach robót publicznych (w grudniu – 871 osób),

–      75 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 79 osób), w tym 5 osób w ramach bonu szkoleniowego,

–      3202 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 3829 osób), w tym 453 osoby w ramach bonu stażowego,

–      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak w grudniu),

–      43 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w grudniu – 134 osoby); nie było w tym osób które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI,

–      2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,

–      40 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, w tym były 2 osoby powyżej 60 roku życia.

W styczniu 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 69 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu – 367 osób), w tym 52 osoby – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 17 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu stycznia 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 43 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5519 osób. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5208 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 32,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12,4% mniej niż w styczniu 2014 r.). W większości były to miejsca pracy niesubsydiowanej (62,0%, czyli 3230 ofert). Ich liczba w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 11,9%. Liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (542 oferty) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 17,8%, natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła o 239,5%. Spośród 1436 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1072 dotyczyły odbywania stażu, a 364 – prac społecznie użytecznych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 351 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 97 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 11 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3616 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 37 bezrobotnych.

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych