The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w styczniu 2015 r. 16 February 2015 print

W styczniu 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 16 878 nowych bezrobotnych (the 8,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 6,1% mniej niż w styczniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 10 405 bezrobotnych (the 33,1% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 9,1% mniej niż w styczniu 2014 r.).

Work – 5294 people - were 50,9% general exemptions (w grudniu 2014 r. było to odpowiednio: 8245 persons and 53,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 4873 Unemployment (o 26,3% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,8% mniej niż w styczniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 421 osób (o 74,2% mniej niż w poprzednim miesiącu ale o 60,1% więcej niż w styczniu 2014 r.):

–      89 osób rozpoczęło prace interwencyjne,

–      176 osób rozpoczęło roboty publiczne,

–      30 osób podjęło działalność gospodarczą (nie było w tym osób, które otrzymały bon na zasiedlenie),

       113 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,

–      8 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

–      2 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,

      nie było osób, które podjęły prace w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę, refundacji składek na ubezpieczenie społeczne oraz w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,

–      3 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane.

Due Start training z ewidencji wyłączono 20 Unemployment (o 63,0% mniej niż w grudniu i o 42,9% mniej niż w styczniu 2014 r.), including 6 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 493 Unemployment (mniej o 19,4% niż w miesiącu poprzednim i o 7,3% mniej niż w styczniu 2014 r.), including 2 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 41 Unemployment (the 95,2% więcej niż w grudniu i o 57,7% więcej niż w styczniu 2014 r.); nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI.

Nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem). Nie było również osób, that skierowane zostały do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych.

Według stanu w dniu 31 January 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 4918 Unemployment, including:

–      982 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w grudniu – 1042 people),

–      571 osób pracowało w ramach robót publicznych (w grudniu – 871 people),

–      75 bezrobotnych odbywało szkolenia (w grudniu – 79 people), including 5 osób w ramach bonu szkoleniowego,

–      3202 bezrobotnych odbywało staże (w grudniu – 3829 people), including 453 osoby w ramach bonu stażowego,

–      3 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak w grudniu),

–      43 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w grudniu – 134 osoby); nie było w tym osób które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI,

–      2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne,

–      40 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia, w tym były 2 osoby powyżej 60 roku życia.

W styczniu 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 69 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w grudniu – 367 people), including 52 osoby – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 17 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu stycznia 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 43 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5519 osób. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W styczniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5208 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 32,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12,4% mniej niż w styczniu 2014 r.). W większości były to miejsca pracy niesubsydiowanej (62,0%, czyli 3230 ofert). Ich liczba w odniesieniu do poprzedniego miesiąca wzrosła o 11,9%. Liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (542 oferty) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 17,8%, natomiast liczba availability of professional activation wzrosła o 239,5%. Spośród 1436 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1072 dotyczyły odbywania stażu, a 364 – prac społecznie użytecznych.

For people with disabilities reported 351 proposals vacancies and of professional activation (including 97 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 11 propozycji (na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 3616 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 37 bezrobotnych.

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance