The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zlecanie działań aktywizacyjnych 19 February 2015 print

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, w zakładce „aktualne przetargi” zamieszczono zawiadomienie o rozstrzygnięciu procedury przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych prowadzących do zatrudnienia.

Z czterech ofert, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Katarzyna Książek Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem, Plac Solidarności 1/3/5 lok. 232, 53-661 Wrocław i Katarzyna Kamińska Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka, Żółtnica Drawieńska 12, 78-400 Szczecinek. Wykonawcakonsorcjum ww. firmspełnił wymagania formalno-prawne określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów. W związku z powyższym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie z wyłonionym Wykonawcą zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej WUP w Toruniu

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance