La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zlecanie działań aktywizacyjnych 19 Février 2015 imprimer

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, w zakładce „aktualne przetargi” zamieszczono zawiadomienie o rozstrzygnięciu procedury przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych prowadzących do zatrudnienia.

Z czterech ofert, które wpłynęły do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm: Katarzyna Książek Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem, Plac Solidarności 1/3/5 lok. 232, 53-661 Wrocław i Katarzyna Kamińska Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka, Żółtnica Drawieńska 12, 78-400 Szczecinek. Wykonawca – konsorcjum ww. firm – spełnił wymagania formalno-prawne określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz uzyskał najwyższą liczbę punktów. W związku z powyższym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie z wyłonionym Wykonawcą zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej WUP w Toruniu

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale