Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski i województw w styczniu 2015 r. 9 März 2015 drucken

Według stanu w końcu stycznia 2015 r. in Kujawien-Pommern blieb registriert 133 584 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 5. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zwiększyła się o 5,1%, ale w stosunku do stycznia roku 2014 wystąpił spadek o 15,1% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych także wzrosła o 15,1%, a w porównaniu ze styczniem 2014 r. wystąpił spadek również o 15,1%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w styczniu wyniosła 16,4%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. Ort im Land.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie wzrosła o 0,7 pkt. proc., ale w stosunku do stycznia 2014 r. spadła o 2,4 Stück. proc. (w kraju stopa bezrobocia wzrosła o 0,5 pkt. proc w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale spadła o 1,9 pkt. proc. w stosunku do stycznia 2014 r. i wyniosła 12,0%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung