La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 9 Mars 2015 imprimer

Bureau régional du Travail à Toruń ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 25 marca 2015 r. faire marquerca 20r5 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od 25 marca 2015 r. faire marquerca 2015 roku en heures. 7.30-15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przy ul. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń w Kancelarii WUP w Toruniu, VII piętro, Room No. 2.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi się mieścić w terminie: à partir de 01.01.2015 r. faire 30.04.20r6 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER wynosi:

 • à 2015 année 57 182 300,00 PLN 
 • à 2016 année 11 436 460,00 PLN 

zgodnie z Rocznym Planem Działania na rok 2015.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

Groupe d'étude sur. Projektów Pozakonkursowych PUP
tel. (56) 669 39 70 lub (56) 669 39 71
email: ">wup małpa wup kropka torun kropka pl

Punkt Informacji i Promocji
tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84
email: ">promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

OBOWIĄZUJĄCE WYTYCZNE -> strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
WYTYCZNE W KONSULTACJACH -> strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

Pièces jointes

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale