The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Preliminary information on the situation on the labor market in Kujawsko-Pomorskie in February 2015 r. 10 March 2015 print

  • Number of unemployed

                Ze wstępnych danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 28 lutego 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 132 438 bezrobotnych. This was 1146 people (0,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i o 24 581 osób (15,7%) mniej niż w końcu lutego 2014 roku.

Według informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu lutego 2015 r. wyniosła 1919,6 thousand. people i w odniesieniu do stycznia wzrosła o 1,0 tys. osób, czyli 0,1% (w analogicznym okresie w roku 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 4,8 tys. osób, czyli 0,2%). W stosunku do lutego 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 336,3 tys. osób (14,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił 14 powiatach (od 30 osób w powiecie mogileńskim do 638 osób w powiecie świeckim). Wzrost wystąpił w 9 powiatach (od 13 osób w powiecie nakielskim do 230 osób w powiecie inowrocławskim).

In February 2014 r. liczba bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego miesiąca spadła w województwie o 371 osób (0,2%).

  • Number of job vacancies and places professional activation

                In February 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8359 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 60,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,6% więcej niż w lutym 2014 r.).

Theałącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

How would you rate this page?

Featured

  • Praca w WUP Toru
    Course work in the VLO
  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    Equal opportunities in the labor market for people 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    European Network Job
  • Główny Urząd Statystyczny
    Central Statistical Office
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Rapid Response Instrument
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Registry operators of employment agencies
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    National Labour Inspectorate
  • Kapitał Ludzki
    Human Capital
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Register of Training Institutions
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Labour Market at Lupa
  • Zielona Linia
    The Green Line
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    Social Insurance