La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

L'activation des chômeurs en Février 2015 r. 11 Mars 2015 imprimer

En Février 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 409 nowych bezrobotnych (la 26,5% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 4,2% mniej niż w lutym 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 14,5% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 022 bezrobotnych (o 25,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 2,3% mniej niż w lutym 2014 r.).

Podjęcia pracy - 5852 personnes - ont été 44,9% exemptions générales (w styczniu było to odpowiednio: 5294 osoby i 50,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5209 bezrobotnych (o 6,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, d'un 1,7% mniej niż w lutym 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 643 osoby (o 52,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 38,9% więcej niż w lutym 2014 r.):

      157 osób rozpoczęło prace interwencyjne,

      256 osób rozpoczęło roboty publiczne,

      42 osoby podjęły działalność gospodarczą (nie było w tym osób, które otrzymały bon na zasiedlenie),

      151 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,

      14 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

      13 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,

      8 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,

      2 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane,

      nie było osób, które podjęły prace w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 186 bezrobotnych (o 830% więcej niż w styczniu, d'un 15,1% mniej niż w lutym 2014 r.), w tym 27 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1314 bezrobotnych (więcej o 166,5% niż w miesiącu poprzednim, ale mniej o 42,8% niż w lutym 2014 r.), w tym 28 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 512 bezrobotnych (la 1148,8% więcej niż w styczniu i o 105,6% więcej niż w lutym 2014 r.); nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI.

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 3 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu nie było takich osób).

Nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak przed miesiącem i przed rokiem).

Według stanu w dniu 28 lutego 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 6439 bezrobotnych (wobec 4918 przed miesiącem), w tym:

      1055 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w styczniu – 982 personnes),

      593 osoby pracowały w ramach robót publicznych (w styczniu – 571 personnes),

      223 bezrobotnych odbywało szkolenia (w styczniu – 75 osób), w tym 25 osób w ramach bonu szkoleniowego (przed miesiącem – 5 osób),

      3963 bezrobotnych odbywało staże (w styczniu – 3202 osoby), w tym 358 osób w ramach bonu stażowego (przed miesiącem – 453 personnes),

      2 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w styczniu – 3 personnes),

      549 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w styczniu – 43 osoby); nie było w tym osób które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak samo jak przed miesiącem),

      2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),

      52 osoby zatrudnione były w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w styczniu – 40 osób), w tym były 4 osoby powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 2 osoby).

En Février 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 251 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w styczniu – 69 osób), w tym 111 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 140 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu lutego 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 42 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie   5466 personnes. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

En Février 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8326 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 59,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,2% więcej niż w lutym 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (3690 miejsc) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 14,2%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1050 miejsc) – o 93,7%, a liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej – o 149,7%. Spośród 3586 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 3020 dotyczyło odbywania stażu, 564 – prac społecznie użytecznych, a 2 – przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 243 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 25 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 2 propozycji (w tym 1 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4890 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 27 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lutym 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 2/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale