Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Pomoc z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwolnionych z Zachem S.A. 19 März 2015 drucken

11 marca br. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły styczniową decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania 150 203 euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz osób, które utraciły zatrudnienie w przedsiębiorstwie Zachem S.A. i firmach kooperujących.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest interwencyjnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, ustanowionym w 2006 r. w celu udzielania wsparcia osobom objętym masowymi zwolnieniami, wynikającymi ze zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu, spowodowanymi globalizacją. Celem działań finansowanych ze środków EFG jest pomoc osobom zwalnianym w jak najszybszym znalezieniu trwałego zatrudnienia. Z EFG można finansować działania aktywizujące, realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

W związku z zaprzestaniem działalności produkcyjnej przez Zachem S.A. i grupowymi zwolnieniami w firmie i przedsiębiorstwach kooperujących Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy opracowały wniosek o wkład z EFG, który został przekazany do Komisji Europejskiej 9 Oktober 2013 r.

W ramach projektu EFG Powiatowy Urząd Pracy w  Bydgoszczy zaplanował objęcie działaniami aktywizacyjnymi 50 osób, które utraciły zatrudnieniMenschenakładach Chemicznych i firmach współpracujących. Przewidziane formy wsparcia to wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (45 osób) oraz prace interwencyjne (5 osób).

PUP w Bydgoszczy realizuje projekt od 4 Marke 2013 tun 30 September 2015 r. (projekt może być realizowany przed podjęciem oficjalnej decyzji przez KE, gdyż w Polsce działania są finansowane ze środków krajowych, a po pozytywnej decyzji organów europejskich budżet państwa może uzyskać refundację do 50% poniesionych kosztów). Projekt jest uzupełnieniem działań realizowanych na rzecz osób zwolnionych,  współfinansowanych  z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Więcej informacji nt. możliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji znaleźć można na stronie internetowej http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pl

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung