La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Pomoc z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwolnionych z Zachem S.A. 19 Mars 2015 imprimer

11 marca br. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły styczniową decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą przyznania 150 203 euro z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji na rzecz osób, które utraciły zatrudnienie w przedsiębiorstwie Zachem S.A. i firmach kooperujących.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest interwencyjnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, ustanowionym w 2006 r. w celu udzielania wsparcia osobom objętym masowymi zwolnieniami, wynikającymi ze zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu, spowodowanymi globalizacją. Celem działań finansowanych ze środków EFG jest pomoc osobom zwalnianym w jak najszybszym znalezieniu trwałego zatrudnienia. Z EFG można finansować działania aktywizujące, realizowane przez powiatowe urzędy pracy.

W związku z zaprzestaniem działalności produkcyjnej przez Zachem S.A. i grupowymi zwolnieniami w firmie i przedsiębiorstwach kooperujących Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu i Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy opracowały wniosek o wkład z EFG, który został przekazany do Komisji Europejskiej 9 Octobre 2013 r.

W ramach projektu EFG Powiatowy Urząd Pracy w  Bydgoszczy zaplanował objęcie działaniami aktywizacyjnymi 50 osób, które utraciły zatrudnienipersonnesakładach Chemicznych i firmach współpracujących. Przewidziane formy wsparcia to wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (45 osób) oraz prace interwencyjne (5 osób).

PUP w Bydgoszczy realizuje projekt od 4 marque 2013 faire 30 Septembre 2015 r. (projekt może być realizowany przed podjęciem oficjalnej decyzji przez KE, gdyż w Polsce działania są finansowane ze środków krajowych, a po pozytywnej decyzji organów europejskich budżet państwa może uzyskać refundację do 50% poniesionych kosztów). Projekt jest uzupełnieniem działań realizowanych na rzecz osób zwolnionych,  współfinansowanych  z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Więcej informacji nt. możliwości wsparcia z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji znaleźć można na stronie internetowej http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pl

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale