La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy 27 Mars 2015 imprimer

Sur 27 marque 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy (WRRP), na którym został zaopiniowany wykaz zawodów w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonana refundacja z Funduszu Pracy. Ponadto na posiedzeniu zaopiniowano nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Uchwały dotyczące nowych kierunków kształcenia dostępne są tutaj.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

  • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
    L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
  • Sieć Europejskich Ofert Pracy
    Réseau pour l'emploi européenne
  • Główny Urząd Statystyczny
    Bureau central des statistiques
  • Instrument Szybkiego Reagowania
    Dispositif de réaction rapide
  • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
    Les opérateurs de registre des agences d'emploi
  • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
    Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
  • Państwowa Inspekcja Pracy
    Inspection nationale du travail
  • Kapitał Ludzki
    Capital humain
  • powroty.gov.pl
    powroty.gov.pl
  • Praca w WUP Toru
    Travaux de cours dans le VLO
  • Publiczne służby zatrudnienia
  • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
    Registre des institutions de formation
  • Rynek Pracy pod Lupą
    Marché du travail au Lupa
  • Zielona Linia
    La Ligne verte
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    D'assurance sociale