Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen März 2015 r. 14 April 2015 drucken

Im März 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 172 nowych bezrobotnych (die 6,1% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 3,8% więcej niż w marcu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 227 bezrobotnych (o 40,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,1% więcej niż w marcu 2014 r.).

Podjęcia pracy - 8105 Menschen - waren 44,5% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lutym było to odpowiednio: 5852 osoby i 44,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6612 bezrobotnych (o 26,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 1,1% mniej niż w marcu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1493 osoby (o 132,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 55,2% więcej niż w marcu 2014 r.):

      537 osób rozpoczęło prace interwencyjne,

      585 osób rozpoczęło roboty publiczne,

      64 osoby podjęły działalność gospodarczą (nie było w tym osób, które otrzymały bon na zasiedlenie),

      216 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,

      30 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

      22 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,

      4 osoby podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,

      21 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,

      14 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,

      nie było osób, które podjęły prace w ramach grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 789 bezrobotnych (o 324,2% więcej niż w lutym i o 77,7% więcej niż w marcu 2014 r.), w tym 23 osoby w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 2541 bezrobotnych (więcej o 93,4% niż w miesiącu poprzednim, ale mniej o 20,5% niż w marcu 2014 r.), w tym 88 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 815 bezrobotnych (die 59,2% więcej niż w lutym, ale o 16,5% mniej niż w marcu 2014 r.); nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 15 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 3 Menschen).

Przygotowanie zawodowe dorosłych  rozpoczęło 3 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 31 Marke 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 9914 bezrobotnych (wobec 6439 przed miesiącem), w tym:

      1158 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 1055 Menschen),

      981 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym – 593 Menschen),

      575 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 223 osoby), w tym 22 osoby w ramach bonu szkoleniowego (przed miesiącem – 25 osób),

      5836 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 3963 osoby), w tym 302 osoby w ramach bonu stażowego (przed miesiącem – 358 osób),

      5 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lutym – 2 Menschen),

      1281 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lutym – 549 osoby); nie było w tym osób które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak samo jak przed miesiącem),

      2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),

      76 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lutym – 52 Menschen), w tym były 4 osoby powyżej 60 roku życia (tak samo jak przed miesiącem).

Im März 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 575 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym – 251 osób), w tym 518 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 57 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu marca 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane było 41 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie  5287 Menschen. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im März 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8869 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 6,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 4,6% więcej niż w marcu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (4090 miejsc) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 10,8%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1732 miejsca) – o 65,0%, a liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zmniejszyła się o 15,0%. Spośród 3047 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2051 dotyczyło odbywania stażu, 993 – prac społecznie użytecznych, a 3 – przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 229 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 30 na formy subsydiow tym/span>), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 3 propozycje (w tym 1 na formy subsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4810 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 27 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung