The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in March 2015 r. 14 April 2015 print

In March 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 172 nowych bezrobotnych (the 6,1% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 3,8% więcej niż w marcu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 12,3% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 227 bezrobotnych (o 40,0% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 1,1% więcej niż w marcu 2014 r.).

Work – 8105 people - were 44,5% general exemptions (w lutym było to odpowiednio: 5852 osoby i 44,9%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 6612 Unemployment (o 26,9% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 1,1% mniej niż w marcu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1493 osoby (o 132,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 55,2% więcej niż w marcu 2014 r.):

–      537 osób rozpoczęło prace interwencyjne,

–      585 osób rozpoczęło roboty publiczne,

–      64 osoby podjęły działalność gospodarczą (nie było w tym osób, które otrzymały bon na zasiedlenie),

–      216 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,

–      30 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

–      22 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,

–      4 osoby podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,

–      21 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,

–      14 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,

      nie było osób, które podjęły prace w ramach grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Due Start training z ewidencji wyłączono 789 Unemployment (o 324,2% więcej niż w lutym i o 77,7% więcej niż w marcu 2014 r.), including 23 osoby w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 2541 Unemployment (więcej o 93,4% niż w miesiącu poprzednim, ale mniej o 20,5% niż w marcu 2014 r.), including 88 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 815 Unemployment (the 59,2% więcej niż w lutym, ale o 16,5% mniej niż w marcu 2014 r.); nie było osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 15 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 3 people).

Przygotowanie zawodowe dorosłych  rozpoczęło 3 Unemployment (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 31 brand 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 9914 Unemployment (wobec 6439 przed miesiącem), including:

–      1158 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lutym – 1055 people),

–      981 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lutym – 593 people),

–      575 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lutym – 223 osoby), including 22 osoby w ramach bonu szkoleniowego (przed miesiącem – 25 osób),

–      5836 bezrobotnych odbywało staże (w lutym – 3963 osoby), including 302 osoby w ramach bonu stażowego (przed miesiącem – peoplesób),

–      5 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w lutym – 2 people),

–      1281 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lutym – 549 osoby); nie było w tym osób które skorzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (tak samo jak przed miesiącem),

–      2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),

–      76 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lutym – 52 people), w tym były 4 osoby powyżej 60 roku życia (tak samo jak przed miesiącem).

In March 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 575 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lutym – 251 osób), including 518 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 57 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu marca 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane było 41 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie  5287 people. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In March 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8869 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 6,5% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 4,6% więcej niż w marcu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (4090 places) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 10,8%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1732 space) -Point / span & gt; 65,0%, a liczba availability of professional activation zmniejszyła się o 15,0%. Spośród 3047 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2051 dotyczyło odbywania stażu, 993 – prac społecznie użytecznych, a 3 – przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 229 proposals vacancies and of professional activation (w tym 30 na formy subsydiowane), for up to 12 months from the date of graduation - 3 proposals (w tym 1 na formy sincludingiowin the form of subsidized

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4810 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 27 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w marcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 3/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance