Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Gwarancje dla młodzieży 14 kwietnia 2015 drukuj

Gwarancje dla Młodzieży

Gwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Kraje UE zatwierdziły zasadę Gwarancji dla młodzieży i opracowały krajowe plany jej realizacji, dostosowując definicję Gwarancji dla młodzieży, stosownie do swojej sytuacji. W Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – przygotowało Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce obejmuje wsparciem osoby od 15 do 25 roku życia. Zakłada, że oferowane wsparcie będzie kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Istotne jest dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia dla adresata programu, aby w ten sposób skutecznie poprawić jego sytuację na rynku pracy lub pomóc mu w znalezieniu zatrudnienia. Działania przewidziane do realizacji w ramach Gwarancji dla młodzieży koncentrują się na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany zawodu lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy.

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce przewidziany jest do realizacji na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Pracy, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Regiony, w których stopa bezrobocia młodzieży na koniec grudnia 2012 r. według Eurostatu przekraczała 25%, otrzymały dodatkowe środki na realizację Gwarancji dla młodzieży ze specjalnej linii budżetowej UE przeznaczonej na zatrudnienie młodzieży – Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). W Polsce do tych regionów zaliczamy województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 13 stycznia 2015 r. zawarł porozumienie dotyczące realizacji w naszym województwie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy ww. porozumienia WUP w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach POWER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” w której będą realizowane dwa działania:

• Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe;
• Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

W dniu 9 marca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował informację o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych, które trwał w dniach 25 – 31 marca 2015 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” PO WER w ramach powyższego naboru wynosi 68 618 760,00 zł. Wszystkie 20 powiatowych urzędów pracy z regionu kujawsko-pomorskiego złożyło wnioski o dofinansowanie projektów. Na dzień dzisiejszy trwa ich ocena formalna, następnie merytoryczna, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia br.

W II kwartale 2015 r. przewidziane jest ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.2 PO WER na który przewidziano kwotę
12 mln zł.

Łącznie w ramach PO WER na finansowanie ww. działań przeznaczonych zostanie ponad 114 mln Euro. Środki te zostaną wykorzystane na wsparcie osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wsparcie w założeniu własnej firmy

Obecnie osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą skorzystać m.in. z oferty projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Banku Gospodarstwa Krajowego. Instytucją, która w województwie kujawsko-pomorskim przyjmuje wnioski o pożyczkę na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu jest Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – www.ecdf.pl. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej udziela również Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl.

W roku 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z 17 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego kontynuuje realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Obecnie jednak nabory nowych uczestników ww. projektu nie są prowadzone.

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych