Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Gwarancje dla młodzieży 14 April 2015 drucken

Gwarancje dla Młodzieży

Gwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (die sogenannte. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Kraje UE zatwierdziły zasadę Gwarancji dla młodzieży i opracowały krajowe plany jej realizacji, dostosowując definicję Gwarancji dla młodzieży, stosownie do swojej sytuacji. W Polsce – Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik – przygotowało Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce obejmuje wsparciem osoby od 15 tun 25 roku życia. Zakłada, że oferowane wsparcie będzie kompleksowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb danej osoby. Istotne jest dobranie najskuteczniejszej formy wsparcia dla adresata programu, aby w ten sposób skutecznie poprawić jego sytuację na rynku pracy lub pomóc mu w znalezieniu zatrudnienia. Działania przewidziane do realizacji w ramach Gwarancji dla młodzieży koncentrują się na umożliwieniu zdobycia zawodu, zmiany zawodu lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia pracy.

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce przewidziany jest do realizacji na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Pracy, budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Regiony, w których stopa bezrobocia młodzieży na koniec grudnia 2012 r. według Eurostatu przekraczała 25%, otrzymały dodatkowe środki na realizację Gwarancji dla młodzieży ze specjalnej linii budżetowej UE przeznaczonej na zatrudnienie młodzieżyInicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI). W Polsce do tych regionów zaliczamy województwa: dolnośląskie, Kujawien-Pommern, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-pomorskie.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 13 stycznia 2015 r. zawarł porozumienie dotyczące realizacji w naszym województwie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER). Na mocy ww. porozumienia WUP w Toruniu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach POWER 2014-2020 dla Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” w której będą realizowane dwa działania:

• Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe;
• Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Auf 9 marca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu opublikował informację o naborze wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych, które trwał w dniach 25 - 31 marca 2015 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 1.1, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” PO WER w ramach powyższego naboru wynosi 68 618 760,00 zł. Wszystkie 20 powiatowych urzędów pracy z regionu kujawsko-pomorskiego złożyło wnioski o dofinansowanie projektów. Na dzień dzisiejszy trwa ich ocena formalna, następnie merytoryczna, a ich zakończenie przewidziane jest na koniec kwietnia br.

W II kwartale 2015 r. przewidziane jest ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.2 PO WER na który przewidziano kwotę
12 mln zł.

Łącznie w ramach PO WER na finansowanie ww. działań przeznaczonych zostanie ponad 114 mln Euro. Środki te zostaną wykorzystane na wsparcie osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (die sogenannte. młodzież NEET).

Wsparcie w założeniu własnej firmy

Obecnie osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej mogą skorzystać m.in. z oferty projektu „Pierwszy biznesWsparcie w starcie IIBanku Gospodarstwa Krajowego. Instytucją, która w województwie kujawsko-pomorskim przyjmuje wnioski o pożyczkę na uruchomienie działalności gospodarczej w ramach ww. projektu jest Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego – www.ecdf.pl. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej udziela również Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy – pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl.

W roku 2015 Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu we współpracy z 17 powiatowymi urzędami pracy działającymi na terenie województwa kujawsko – pomorskiego kontynuuje realizację projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Obecnie jednak nabory nowych uczestników ww. projektu nie są prowadzone.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung