The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Radni województwa zapoznali się z informacją o rynku pracy 27 April 2015 print

On 13 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Pracy, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, a w dniu 23 kwietnia – Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury. W trakcie obrad obydwu Komisji Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu Artur Janas przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2014 roku oraz najważniejsze zmiany, jakie dokonują się na tym rynku w roku bieżącym. Poinformował również o planowanych przedsięwzięciach, jakie realizowane będą w tym obszarze w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Z sytuacją na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 i pierwszych miesiącach bieżącego roku zapoznali się również radni podczas obrad VI sesji Sejmiku Województwa w dniu 24 April 2015 r.

W załączeniu przedstawiamy „Informację o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2014 i 2015”

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance