Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w kwietniu 2015 r. 13 maja 2015 drukuj

W kwietniu 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 727 nowych bezrobotnych (o 3,4% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 5,8% więcej niż w kwietniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 802 bezrobotnych (o 3,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,9% mniej niż w kwietniu 2014 r.).

Podjęcia pracy – 9029 osób – stanowiły 48,0% ogółu wyłączeń (w marcu było to odpowiednio: 8105 osób i 44,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 7018 bezrobotnych (o 6,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,0% mniej niż w kwietniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 2011 osób (o 34,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 35,0% więcej niż w kwietniu 2014 r.):

–      445 osób rozpoczęło prace interwencyjne,

–      864 osoby rozpoczęły roboty publiczne,

–      120 osób podjęło działalność gospodarczą (w tym 1 osoba, która otrzymała bon na zasiedlenie),

–      460 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,

–      39 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

–      48 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,

–      13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,

–      22 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane,

–      nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 658 bezrobotnych (o 16,6% mniej niż w marcu i o 34,7% mniej niż w kwietniu 2014 r.), w tym 14 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1831 bezrobotnych (o 27,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 37,5% mniej niż w kwietniu 2014 r.), w tym 74 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 738 bezrobotnych (o 9,4% mniej niż w marcu i o 3,3% mniej niż w kwietniu 2014 r.), w tym  62 osoby skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 318 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 15 osób).

Przygotowanie zawodowe dorosłych  rozpoczęło 4 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 3 osoby, przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 30 kwietnia 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 12 274 bezrobotnych (wobec 9914 przed miesiącem), w tym:

–      1337 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w marcu – 1158 osób),

–      1690 osób pracowało w ramach robót publicznych (w marcu – 981 osób),

–      518 bezrobotnych odbywało szkolenia (w marcu – 575 osób), w tym 15 osób w ramach bonu szkoleniowego (przed miesiącem – 22 osoby),

–      6809 bezrobotnych odbywało staże (w marcu – 5836 osób), w tym 272 osoby w ramach bonu stażowego (przed miesiącem – 302 osoby),

–      7 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w marcu – 5 osób),

–      1824 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w marcu – 1281 osób), w tym 60 osób korzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),

–      2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),

–      87 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w marcu – 76 osób), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 4 osoby).

W kwietniu 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1021 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w marcu – 575 osób), w tym 992 osoby – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 29 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane było 41 projektów, w których wsparciem objętych zostanie łącznie  5287 osób. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W kwietniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9336 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 5,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 35,2% więcej niż w kwietniu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5155 miejsc) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 26,0%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1810 miejsc) – o 4,5%, a liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zmniejszyła się o 22,2%. Spośród 2371 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1900 dotyczyło odbywania stażu, 470 – prac społecznie użytecznych, a 1 – przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 429 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 64 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 1 propozycję (dotyczyła pracy sezonowej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5997 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 20 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 4/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych