The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in April 2015 r. 13 May 2015 print

In April 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 12 727 nowych bezrobotnych (the 3,4% mniej niż w miesiącu poprzednim, but 5,8% więcej niż w kwietniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 18 802 bezrobotnych (o 3,2% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 6,9% mniej niż w kwietniu 2014 r.).

Work – 9029 people - were 48,0% general exemptions (w marcu było to odpowiednio: 8105 persons and 44,5%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 7018 Unemployment (o 6,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 3,0% mniej niż w kwietniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 2011 osób (o 34,7% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 35,0% więcej niż w kwietniu 2014 r.):

–      445 osób rozpoczęło prace interwencyjne,

–      864 osoby rozpoczęły roboty publiczne,

–      120 osób podjęło działalność gospodarczą (including 1 osoba, która otrzymała bon na zasiedlenie),

–      460 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,

–      39 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,

–      48 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,

–      13 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,

–      22 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane,

      nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Due Start training z ewidencji wyłączono 658 Unemployment (o 16,6% mniej niż w marcu i o 34,7% mniej niż w kwietniu 2014 r.), including 14 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 1831 Unemployment (the 27,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 37,5% mniej niż w kwietniu 2014 r.), including 74 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 738 Unemployment (the 9,4% mniej niż w marcu i o 3,3% mniej niż w kwietniu 2014 r.), w tym  62 osoby skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 318 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 15 people).

Przygotowanie zawodowe dorosłych  rozpoczęło 4 Unemployment (w poprzednim miesiącu – 3 people, przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 30 April 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 12 274 bezrobotnych (wobec 9914 przed miesiącem), including:

–      1337 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w marcu – 1158 people),

–      1690 osób pracowało w ramach robót publicznych (w marcu – 981 people),

–      518 bezrobotnych odbywało szkolenia (w marcu – 575 osób), including 15 osób w ramach bonu szkoleniowego (przed miesiącem – 22 osoby),

–      6809 bezrobotnych odbywało staże (w marcu – 5836 osób), including 272 osoby w ramach bonu stażowego (przed miesiącem – peoplesoby),

–      7 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w marcu – 5 people),

–      1824 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w marcu – 1281 osób), including 60 osób korzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem nie było takich osób),

–      2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),

–      87 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w marcu – 76 osób), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (przed miesiącem – 4 osoby).

In April 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1021 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w marcu – 575 osób), including 992 osoby – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 29 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane było 41 projektów, w których wsparciem objętych zostanie łącznie  5287 people. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In April 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9336 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 5,3% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 35,2% więcej niż w kwietniu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5155 places) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 26,0%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1810 places) -Point / span & gt; 4,5%, a liczba availability of professional activation zmniejszyła się o 22,2%. Spośród 2371 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1900 dotyczyło odbywania stażu, 470 – prac społecznie użytecznych, a 1 – adult vocational training.

For people with disabilities reported 429 proposals vacancies and of professional activation (including 64 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 1 propozycję (dotyczyła pracy sezonowej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5997 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 20 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w kwietniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 4/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance