Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Podpisanie umów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 15 Mai 2015 drucken

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 Januar 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni funkcję IP PO WER dla Osi I Osoby młode na rynku pracy w ramach:

 • Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty pozakonkursowe (PUP), 
 • Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty konkursowe (realizowane przez instytucje rynku pracy).

Na realizację projektów w latach 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój województwu przyznana została kwota 118 555 040 Euro, w tym na:

 • projekty pozakonkursowe PUP – 100 771 784 Euro, 
 • projekty konkursowe – 17 783 256 Euro.

Auf 14 Mai 2015 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w zakresie Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracyprojekty pozakonkursowe (PUP), Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na łączną kwotę 58 478 557,54 zł. W ramach tych projektów zostanie objętych wsparciem 7 796 Menschen bezrobotnych do 29 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Wśród osób, które zostaną objęte wsparciem 2 704 będą stanowiły osoby długotrwale bezrobotne i 128 osoby niepełnosprawne.
W ramach projektów PUP udzielane będzie indywidualne i kompleksowe wsparcie, obejmujące co najmniej trzy elementy pomocy.
Dwa z nich wskazane zostały jako obligatoryjne:

 • identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy i sporządzenie IPD, 
 • objęcie uczestnika projektu poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy. 

Trzeci i kolejne wskazane zostały jako fakultatywne i wynikać będą z diagnozy potrzeb osób, którym wsparcie będzie udzielane oraz sytuacji na lokalnych rynkach pracy i potrzeb pracodawców. Fakultatywne elementy pomocy obejmują wsparcie w postaci m.in.: staży (75,8%), szkoleń (16,1%), przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (5,2%), prac interwencyjnych (1,9%), bonów szkoleniowych i bonów na zasiedlenie (1%). Ww. formy wsparcia w projektach PUP będą realizowane zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W projektach powiatowych urzędów pracy musi zostać osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej:

 • 43% w przypadku objęcia wsparciem osób niewpisujących się do żadnej z poniższych grup,
 • 17% w przypadku objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych,
 • 35% w przypadku objęcia wsparciem osób długotrwale bezrobotnych,
 • 36% w przypadku objęcia wsparciem osób o niskich kwalifikacjach.

Pobierz: zestawienie podpisanych umów

Galeria zdjęć

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung