Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Porozumienie w sprawie realizacji RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 25 Mai 2015 drucken

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, w ramach porozumienia zawartego 15 April 2015 Jahr, pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu w ramach Priorytetu 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” realizować będzie:

 • Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy,
 • Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
 • Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Na finansowanie realizacji projektów w ramach ww. działań przeznaczonych zostanie łącznie ponad 116 mln Euro. Środki te wykorzystane będą na wsparcie osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób niskowykwalifikowanych.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung