The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porozumienie w sprawie realizacji RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 25 May 2015 print

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, w ramach porozumienia zawartego 15 April 2015 year, pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu w ramach Priorytetu 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” realizować będzie:

 • Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy,
 • Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
 • Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Na finansowanie realizacji projektów w ramach ww. działań przeznaczonych zostanie łącznie ponad 116 mln Euro. Środki te wykorzystane będą na wsparcie osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób powyżej 50 years, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób niskowykwalifikowanych.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance