La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Porozumienie w sprawie realizacji RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 25 Mai 2015 imprimer

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, w ramach porozumienia zawartego 15 Avril 2015 année, pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy Toruniu w ramach Priorytetu 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników” realizować będzie:

 • Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy,
 • Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
 • Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.

Na finansowanie realizacji projektów w ramach ww. działań przeznaczonych zostanie łącznie ponad 116 mln Euro. Środki te wykorzystane będą na wsparcie osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób niskowykwalifikowanych.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale