The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w kwietniu 2015 r. 27 May 2015 print

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim
na tle Polski i województw w kwietniu 2015 r.

Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 121 841 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 6. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 4,7%, a w stosunku do kwietnia 2014 wystąpił spadek o 15,1% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 4,2%, a w porównaniu z kwietniem 2014 r. wystąpił spadek o 14,3%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu wyniosła 15,1%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. place in the country.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie zmniejszyła się o 0,7 pkt. proc., a w stosunku do kwietnia 2014 r. spadła o 2,3 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyła się o 0,5 pkt. proc., a w stosunku do kwietnia 2014 r. spadła o 1,8 pkt. proc. i wyniosła 11,2%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance