La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Województwo na tle Polski w kwietniu 2015 r. 27 Mai 2015 imprimer

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim
na tle Polski i województw w kwietniu 2015 r.

Według stanu w końcu kwietnia 2015 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 121 841 bezrobotnych. Pod względem liczby bezrobotnych województwo zajmowało 6. lieu dans le pays.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w regionie zmniejszyła się o 4,7%, a w stosunku do kwietnia 2014 wystąpił spadek o 15,1% (w kraju w odniesieniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 4,2%, a w porównaniu z kwietniem 2014 r. wystąpił spadek o 14,3%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie kujawsko-pomorskim w kwietniu wyniosła 15,1%. Pod względem wysokości stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie zajmowało 2. lieu dans le pays.

W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia w regionie zmniejszyła się o 0,7 pkt. proc., a w stosunku do kwietnia 2014 r. spadła o 2,3 pkt. proc. (w kraju stopa bezrobocia w porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszyła się o 0,5 pkt. proc., a w stosunku do kwietnia 2014 r. spadła o 1,8 pkt. proc. i wyniosła 11,2%).

W załączeniu przedstawiamy grafiki ilustrujące zmiany liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia w województwie kujawsko-pomorskim (ogółem i w powiatach) na tle Polski i innych województw.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale