Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w maju 2015 r. 16 czerwca 2015 drukuj

W maju 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 740 nowych bezrobotnych (o 7,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 1,2% mniej niż w maju 2014 r.).

Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 19,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 866 bezrobotnych (o 5,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1,2% mniej niż w maju 2014 r.).

Podjęcia pracy – 8419 osób – stanowiły 47,1% ogółu wyłączeń (w kwietniu było to odpowiednio: 9026 osób i 48,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6671 bezrobotnych (o 4,9% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 4,9% więcej niż w maju 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1748 osób (o 13,1% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 65,4% więcej niż w maju 2014 r.):

 • 398 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 647 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 142 osoby podjęły działalność gospodarczą (nie było w tym osób, które otrzymały bon na zasiedlenie),
 • 456 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 29 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 20 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 14 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 40 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 617 bezrobotnych (o 6,2% mniej niż w kwietniu i o 36,4% mniej niż w maju 2014 r.), w tym 17 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1861 bezrobotnych (o 1,6% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 11,8% mniej niż w maju 2014 r.), w tym 29 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 378 bezrobotnych (o 48,8% mniej niż w kwietniu i o 14,5% mniej niż w maju 2014 r.), nie było w tym osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 656 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 318 osób).

W maju 2015 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 4 osoby, przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 31 maja 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 376 bezrobotnych (wobec 12 274 przed miesiącem), w tym:

 • 1660 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu – 1337 osób),
 • 2200 osób pracowało w ramach robót publicznych (w kwietniu – 1690 osób),
 • 528 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu – 518 osób), w tym 19 osób w ramach bonu szkoleniowego (w kwietniu – 15 osób),
 • 7808 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu – 6809 osób), w tym 243 osoby w ramach bonu stażowego (w kwietniu – 272 osoby),
 • 6 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w kwietniu – 7 osób),
 • 2074 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w kwietniu – 1824 osoby), w tym 59 osób korzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 60 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (w kwietniu nie było takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 96 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w kwietniu – 87 osób), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

W maju 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1512 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu – 1021 osób), w tym 1497 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 15 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu maja 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane było 38 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie  5134 osoby. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostają uruchamiane projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W maju 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9089 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 2,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 45,3% więcej niż w maju 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5074 miejsca) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1184 miejsca) – o 34,6%, a liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła o 19,4%. Spośród 2831 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2625 dotyczyło odbywania stażu, a 206 – prac społecznie użytecznych, (nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 305 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 53 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 26 propozycji (dotyczyły pracy sezonowej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5916 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 20 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 5/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych