The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in May 2015 r. 16 June 2015 print

In May 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 740 nowych bezrobotnych (the 7,8% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 1,2% mniej niż w maju 2014 r.).

Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 19,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 866 bezrobotnych (o 5,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 1,2% mniej niż w maju 2014 r.).

Work – 8419 people - were 47,1% general exemptions (w kwietniu było to odpowiednio: 9026 persons and 48,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 6671 Unemployment (o 4,9% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 4,9% więcej niż w maju 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1748 people (the 13,1% less than in the previous month, but 65,4% więcej niż w maju 2014 r.):

 • 398 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 647 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 142 osoby podjęły działalność gospodarczą (nie było w tym osób, które otrzymały bon na zasiedlenie),
 • 456 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 29 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 20 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 14 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 40 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • 2 osoby podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Due Start training z ewidencji wyłączono 617 Unemployment (o 6,2% mniej niż w kwietniu i o 36,4% mniej niż w maju 2014 r.), including 17 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 1861 Unemployment (the 1,6% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 11,8% mniej niż w maju 2014 r.), including 29 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 378 Unemployment (the 48,8% mniej niż w kwietniu i o 14,5% mniej niż w maju 2014 r.), nie było w tym osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 656 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 318 people).

In May 2015 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu – 4 people, przed rokiem nie było takich osób).

Według stanu w dniu 31 May 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 376 bezrobotnych (wobec 12 274 przed miesiącem), including:

 • 1660 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w kwietniu – 1337 people),
 • 2200 osób pracowało w ramach robót publicznych (w kwietniu – 1690 people),
 • 528 bezrobotnych odbywało szkolenia (w kwietniu – 518 osób), including 19 osób w ramach bonu szkoleniowego (w kwietniu – 15 osób),
 • 7808 bezrobotnych odbywało staże (w kwietniu – 6809 osób), including 243 osoby w ramach bonu stażowew kwietniu – – peoplesoby),
 • 6 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w kwietniu – 7 people),
 • 2074 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w kwietniu – 1824 osoby), including 59 osób korzystało z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 60 people),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (w kwietniu nie było takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 96 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w kwietniu – 87 people), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

In May 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1512 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w kwietniu – 1021 osób), including 1497 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 15 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu maja 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane było 38 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie  5134 people. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostają uruchamiane projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – skierowane do osób poniżej 30 roku życia oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 30 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In May 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9089 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 2,6% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 45,3% więcej niż w maju 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5074 space) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1184 space) -Point / span & gt; 34,6%, a liczba availability of professional activation wzrosła o 19,4%. Spośród 2831 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2625 dotyczyło odbywania stażu, a 206 – prac społecznie użytecznych, (there was a proposal of vocational training adults).

For people with disabilities reported 305 proposals vacancies and of professional activation (including 53 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 26 propozycji (dotyczyły pracy sezonowej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 5916 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 20 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w maju 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 5/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?
Thanks for voting

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance