Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER 30 Juni 2015 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 31 August 2015 r. tun 10 September 2015rr. (przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 17 sierpnia do 28 August 2015 r.)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w 2 egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od dnia 31 sierpnia 2015 r. tun 10 September 2015 Die(przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2015 r.) in Stunden. 7.30 – 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, (Zimmer Nr. 2, VII piętro).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.2 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

publiczne służby zatrudnienia,
– Freiwillige Arbeit,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie: von 01.09.2015 r. tun 30.06.2017rr. (przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 1 September 2015 tun 31 Marke 2017 r.)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynosi 12 000 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

Punkt Informacji i Promocji
so. (56) 669 39 39
so. (56) 669 39 84
E-Mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

Panel on. Projektów Konkursowych
so. (56) 669 39 64
E-Mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

WERSJE OBOWIĄZUJĄCE OD 28.08.2015 Die

WERSJE NIEAKTUALNE

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung