The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER 30 June 2015 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Submeasures 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 31 August 2015 r. do 10 September 2015 r. (przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 17 sierpnia do 28 August 2015 r.)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w 2 egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od dnia 31 sierpnia 2015 r. do 10 September 2015 The(przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2015 r.) in hours. 7.30 – 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, (Room No. 2, VII piętro).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.2 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

publiczne służby zatrudnienia,
– Voluntary Labour,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie: from 01.09.2015 r. do 30.06.2017 r. (przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 1 September 2015 do 31 brand 2017 r.)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynosi 12 000 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

Punkt Informacji i Promocji
such. (56) 669 39 39
such. (56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

Panel on. Projektów Konkursowych
such. (56) 669 39 64
e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

WERSJE OBOWIĄZUJĄCE OD 28.08.2015 The

WERSJE NIEAKTUALNE

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance