La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER 30 Juin 2015 imprimer

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 31 Août 2015 r. faire 10 Septembre 20r5 r. (przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 17 sierpnia do 28 Août 2015 r.)

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz w 2 egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, kurierem lub pocztą albo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od dnia 31 sierpnia 2015 r. faire 10 Septembre 2015 Le(przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 17 sierpnia do 28 sierpnia 2015 r.) en heures. 7.30 – 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun, (Room No. 2, VII piętro).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty określone dla Poddziałania 1.2.2 w SZOOP PO WER 2014–2020, tj. Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

publiczne służby zatrudnienia,
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,
instytucje partnerstwa lokalnego.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie: à partir de 01.09.2015 r. faire 30.06.20r7 r. (przed zmianami z 11.08.2015 był termin od 1 Septembre 2015 faire 31 marque 2017 r.)

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów konkursowych w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER wynosi 12 000 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun

Punkt Informacji i Promocji
tel. (56) 669 39 39
tel. (56) 669 39 84
email: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl

Groupe d'étude sur. Projektów Konkursowych
tel. (56) 669 39 64
email: wup małpa wup kropka torun kropka pl

WERSJE OBOWIĄZUJĄCE OD 28.08.2015 Le

WERSJE NIEAKTUALNE

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale