Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020 3 Juli 2015 drucken

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 13 lipca 2015 r. tun 24Julia 2015rr.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od 13 lipca 2015 r. tun 24Julia 2015 Jahr
in Stunden. 7.30-15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (Zimmer Nr. 2, VII piętro), BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi się mieścić w terminie: von 01.01.2015 r. tun 30.06.2016rr.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi w 2015 roku 44 750 700,00 PLN oraz w 2016 roku 13 425 210,00 PLN. Maksymalna liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 5 818.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun.

 • Punkt Informacji i Promocji
  so. (56) 669 39 39 oder (56) 669 39 84
  E-Mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl
 • Panel on. Projektów Pozakonkursowych PUP
  so. (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 70 oder (56) 669 39 69
  E-Mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

Pobierz: Informacja o naborze wniosków

Pobierz: Załączniki do informacji o naborze wniosków

 

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung