The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020 3 July 2015 print

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Priorytetu Inwestycyjnego 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 13 lipca 2015 r. do 24 July 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP należy przesłać w wersji papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego: przez elektroniczną skrzynkę podawczą WUP w Toruniu w terminie od 13 lipca 2015 r. do 24 July 2015 year
in hours. 7.30-15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (Room No. 2, VII piętro), st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Okres realizacji projektu musi się mieścić w terminie: from 01.01.2015 r. do 30.06.2016 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020 wynosi w 2015 roku 44 750 700,00 PLN oraz w 2016 roku 13 425 210,00 PLN. Maksymalna liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 5 818.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun.

 • Punkt Informacji i Promocji
  such. (56) 669 39 39 or (56) 669 39 84
  e-mail: promocjaefs małpa wup kropka torun kropka pl
 • Panel on. Projektów Pozakonkursowych PUP
  such. (56) 669 39 68 lub (56) 669 39 70 or (56) 669 39 69
  e-mail: wup małpa wup kropka torun kropka pl

Download: Informacja o naborze wniosków

Download: Załączniki do informacji o naborze wniosków

 

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance