The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in June 2015 r. 13 July 2015 print

In June 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 982 nowych bezrobotnych (the 2,1% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 7,0% więcej niż w czerwcu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 16,1% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 785 bezrobotnych (o 0,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 8,6% więcej niż w czerwcu 2014 r.).

Work – 8211 people - were 46,2% general exemptions (w maju było to odpowiednio: 8419 persons and 47,1%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 6489 Unemployment (o 2,7% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 10,0% więcej niż w czerwcu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1722 people (the 1,5% less than in the previous month, but 108,0% więcej niż w czerwcu 2014 r.):

 • 429 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 492 osoby rozpoczęły roboty publiczne,
 • 194 osoby podjęły działalność gospodarczą (including 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie),
 • 389 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 39 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 26 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 12 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 141 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Due Start training z ewidencji wyłączono 562 Unemployment (o 8,9% mniej niż w maju i o 21,2% mniej niż w czerwcu 2014 r.), including 17 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 2159 Unemployment (the 16,0% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 15,1% więcej niż w czerwcu 2014 r.), including 28 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 284 Unemployment (the 24,9% mniej niż w maju, ale o 52,7% więcej niż w czerwcu 2014 r.), nie było w tym osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 287 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 656 people).

In June 2015 r. nie było bezrobotnych, którzy rozpoczęli przygotowanie zawodowe dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Według stanu w dniu 30 June 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 16 191 bezrobotnych (wobec 14 376 przed miesiącem), including:

 • 1996 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w maju – 1660 people),
 • 2447 osób pracowało w ramach robót publicznych (w maju – 2200 people),
 • 533 bezrobotnych odbywało szkolenia (w maju – 528 osób), including 12 osób w ramach bonu szkoleniowego (w maju – 19 osób),
 • 9023 bezrobotnych odbywało staże (w maju – 7808 osób), including 233 osoby w ramach bonu stażowego (w maju – 243 osoby),
 • 6 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (bez zmian),
 • 2078 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w maju – 2074 osoby), nie było w tym osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 59 people),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 104 osoby zatrudnione były w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w maju – 96 people), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

In June 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1478 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w maju – 1512 osób), including 1420 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 58 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

As of the end of June 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 31 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie  4918 people. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Natomiast w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7796 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET). Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In June 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9148 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 0,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 55,8% więcej niż w czerwcu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5938 places) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 17,0%, natomiast liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1121 places) – zmniejszyła się o 5,3%, natomiast liczba availability of professional activation zmalała o 26,2%. Spośród 2089 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1757 dotyczyło odbywania stażu, 382 – prac społecznie użytecznych, 4 – odbywania przygotowania zawodowego dorosłych).

For people with disabilities reported 383 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 29 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 4 proposals (w tym 1 dotyczyła pracy subsydiowanej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6599 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 17 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w czerwcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 6/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance