Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy. 11 August 2015 drucken

Auf 7 August 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków dotyczących realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych urzędów pracy.

W pierwszej kolejności środki zostaną wykorzystane na finansowanie następujących programów:

 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku życia, w szczególności absolwentów oraz
 • realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

W ramach nierozdysponowanych kwot limitów będą składane także wnioski na realizację programów aktywizacji zawodowej:

 • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
 • osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat,
 • osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy,
 • osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnej,
 • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Województwo kujawsko-pomorskie na ww. programy otrzymało środki w kwocie 8 132,1 tys. zł

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung