The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Kolejny nabór wniosków z rezerwy Funduszu Pracy. 11 August 2015 print

On 7 August 2015 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków dotyczących realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej stosownie do potrzeb powiatowych urzędów pracy.

W pierwszej kolejności środki zostaną wykorzystane na finansowanie następujących programów:

 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 years, w szczególności absolwentów oraz
 • realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

W ramach nierozdysponowanych kwot limitów będą składane także wnioski na realizację programów aktywizacji zawodowej:

 • osób bezrobotnych powyżej 50 years,
 • osób bezrobotnych w wieku 30-50 years,
 • osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy,
 • osób tworzących lub przystępujących do spółdzielni socjalnej,
 • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Województwo kujawsko-pomorskie na ww. programy otrzymało środki w kwocie 8 132,1 thousand. zł

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance