Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w lipcu 2015 r. 13 sierpnia 2015 drukuj

W lipcu 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 363 nowych bezrobotnych (o 11,5% więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 2,1% mniej niż w lipcu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 17,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 15 623 bezrobotnych (o 12,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,5% mniej niż w lipcu 2014 r.).

Podjęcia pracy – 7181 osób – stanowiły 46,0% ogółu wyłączeń (w czerwcu było to odpowiednio: 8211 osób i 46,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5726 bezrobotnych (o 11,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,0% mniej niż w lipcu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1455 osób (o 15,5% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 114,6% więcej niż w lipcu 2014 r.):

 • 337 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 436 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 148 osób podjęło działalność gospodarczą (w tym 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie),
 • 377 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 25 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 25 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 100 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 299 bezrobotnych (o 46,8% mniej niż w czerwcu i o 53,3% mniej niż w lipcu 2014 r.), w tym 15 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1544 bezrobotnych (o 28,5% mniej niż w miesiącu poprzednim, ale o 0,8% więcej niż w lipcu 2014 r.), w tym 27 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 443 bezrobotnych (o 56,0% więcej niż w czerwcu i o 26,6% więcej niż w lipcu 2014 r.), w tym było 77 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób).

W lipcu 2015 r. przygotowanie zawodowe dorosłych rozpoczęło 5 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 31 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 287 osób).

Według stanu w dniu 31 lipca 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 054 bezrobotnych (wobec 16 191 przed miesiącem), w tym:

 • 2208 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 1996 osób),
 • 2535 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 2447 osób),
 • 305 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 533 osoby), w tym 13 osób w ramach bonu szkoleniowego (w czerwcu – 12 osób),
 • 9716 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 9023 osoby), w tym 255 osób w ramach bonu stażowego (w czerwcu – 233 osoby),
 • 11 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w czerwcu – 6 osób),
 • 2166 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w czerwcu – 2078 osób), w tym 75 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – nie było takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 109 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w czerwcu – 104 osoby), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

W lipcu 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 977 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu – 1478 osób), w tym 965 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 12 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu lipca 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 11 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie  4 020 osoby. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Natomiast w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7 809 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET). Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W lipcu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8336 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 8,9% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 6,1% więcej niż w lipcu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5240 miejsc) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 11,8%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1122 miejsca) – wzrosła o 0,1%, natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zmalała o 5,5%. Spośród 1974 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1475 dotyczyło odbywania stażu, a 499 – prac społecznie użytecznych (nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 335 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 15 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 32 propozycje (w tym 1 dotyczyła pracy subsydiowanej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5863 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 7/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych