The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in July 2015 r. 13 August 2015 print

In July 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 13 363 nowych bezrobotnych (the 11,5% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 2,1% mniej niż w lipcu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 17,7% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 15 623 bezrobotnych (o 12,2% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 3,5% mniej niż w lipcu 2014 r.).

Work – 7181 people - were 46,0% general exemptions (w czerwcu było to odpowiednio: 8211 persons and 46,2%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5726 Unemployment (o 11,8% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 6,0% mniej niż w lipcu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1455 people (the 15,5% less than in the previous month, but 114,6% więcej niż w lipcu 2014 r.):

 • 337 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 436 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 148 osób podjęło działalność gospodarczą (including 1 osoba otrzymała bon na zasiedlenie),
 • 377 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 25 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 25 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 7 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 100 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Due Start training z ewidencji wyłączono 299 Unemployment (o 46,8% mniej niż w czerwcu i o 53,3% mniej niż w lipcu 2014 r.), including 15 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 1544 Unemployment (the 28,5% mniej niż w miesiącu poprzednim, but 0,8% więcej niż w lipcu 2014 r.), including 27 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 443 Unemployment (the 56,0% więcej niż w czerwcu i o 26,6% więcej niż w lipcu 2014 r.), w tym było 77 people, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu nie było takich osób).

In July 2015 r. przygotowanie zawodowe dorosłych started 5 Unemployment (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 31 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 287 people).

Według stanu w dniu 31 July 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 054 bezrobotnych (wobec 16 191 przed miesiącem), including:

 • 2208 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w czerwcu – 1996 people),
 • 2535 osób pracowało w ramach robót publicznych (w czerwcu – 2447 people),
 • 305 bezrobotnych odbywało szkolenia (w czerwcu – 533 osoby), including 13 osób w ramach bonu szkoleniowego (w czerwcu – 12 osób),
 • 9716 bezrobotnych odbywało staże (w czerwcu – 9023 osoby), including 255 osób w ramach bonu stażowego (w czerwcu – 233 osoby),
 • 11 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w czerwcu – 6 people),
 • 2166 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w czerwcu – 2078 osób), including 75 people, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – nie było takich osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 109 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w czerwcu – 104 people), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

In July 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 977 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w czerwcu – 1478 osób), including 965 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 12 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

As of the end of July 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 11 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie  4 020 people. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Natomiast w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7 809 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET). Jednocześnie w kolejnych miesiącach 2015 r. zostaną uruchomione projekty oferujące bezpośrednie wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – skierowane do osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In July 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8336 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 8,9% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 6,1% więcej niż w lipcu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5240 places) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 11,8%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1122 space) – wzrosła o 0,1%, natomiast liczba availability of professional activation zmalała o 5,5%. Spośród 1974 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1475 dotyczyło odbywania stażu, a 499 – prac społecznie użytecznych (there was a proposal of vocational training adults).

For people with disabilities reported 335 proposals vacancies and of professional activation (w tym 15 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 32 proposals (w tym 1 dotyczyła pracy subsydiowanej).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5863 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w lipcu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 7/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance