La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zmiany w regulaminie konkursu 1.2.2 PO WER 13 Août 2015 imprimer

S'il vous plaît noter, que sur 11 Août 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie zostały wprowadzone:

I. Zmiany w treści regulaminu konkursu:

1) w podrozdziale 1.3.2 Dokumenty i Wytyczne otrzymuje brzmienie:
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 stanowiące załącznik nr 22
w miejsce
Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020.

2) w podrozdziale 1.4 Termin rozpoczęcia i zakończenia naboru otrzymuje brzmienie:
„Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony à partir de 31 sierpnia do 10 Septembre 2015 r. w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (IOK), tj. à partir de 7:30 faire 15:30.
w miejsce
„Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 17 sierpnia do 28 Août 2015 r. w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (IOK), tj. à partir de 7:30 faire 15:30.

3) W podrozdziale 2.5 Wymagania czasowe otrzymuje brzmienie:
„Realizacja projektu musi się mieścić w okresie à partir de 01.09.2015 r. faire 30.06.20r7 r.
w miejsce
„Realizacja projektu musi się mieścić w okresie à partir de 01.09.2015 r. faire 31.03.20r7 r.

4) w rozdziale 3 Wskaźniki dodano zapis:
stanowiących załącznik nr 22.
w zdaniu
„Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych
à Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 stanowiących załącznik nr 22.
5) w rozdziale 3 Wskaźniki usunięto zapis:
„Z uwagi na prace trwające nad projektem ww. wytycznych,
w zdaniu
„Z uwagi na prace trwające nad projektem ww. wytycznych, załącznikiem nr 8 do niniejszego dokumentu są Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy zawierające aktualne na dzień zamieszczenia ogłoszenia uregulowania dotyczące m. in. kryterium efektywności zatrudnieniowej.”

6) w podrozdziale 6.2.2 Ocena kryteriów dostępu uzasadnienie dla kryterium dostępu nr 9 otrzymuje brzmienie:
„Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy. Efektywność zatrudnieniowa świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Zapewnia również wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu.
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z zapisamiWytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik nr 22, zgodnie z którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.
w miejsce
„Podjęcie zatrudnienia lub pracy na własny rachunek przez osoby pozostające bez zatrudnienia stanowi nadrzędny cel wszystkich projektów realizowanych w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy. Efektywność zatrudnieniowa świadczy o odpowiednim doborze działań podejmowanych w ramach projektu do potrzeb grupy docelowej oraz potrzeb regionalnego rynku pracy. Zapewnia również wysoką wydajność wykorzystania środków przyznanych na realizację projektu.
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z projektemWytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, zgodnie z którymi kryterium efektywności zatrudnieniowej określa się jako odsetek uczestników, którzy po zakończeniu udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) podjęli zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyli udział w projekcie.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści Wniosku o dofinansowanie projektu PO WER.

7) w podrozdziale 6.3 Komisja Oceny Projektów usunięto zapis:
„W przypadku gdy wniosek od jednego z oceniających bezwarunkowo uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, a od drugiego
z oceniających mniej niż 60 punktów oraz różnica w liczbie punktów przyznanych przez dwóch oceniających za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi mniej niż 30 punktów końcową ocenę projektu stanowi średnia arytmetyczna punktów ogółem z dwóch ocen wniosku za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.”

8) w podrozdziale 6.8 Postanowienia końcowe pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:
nabór wniosków – à partir de 31 sierpnia do 10 Septembre 2015 r.,
weryfikacja braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku – nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku, tj. à partir de 14 września do 24 Septembre 2015 r.;
ocena formalno-merytoryczna zostanie przeprowadzona w terminie do 70 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków w przypadku dokonywania w ramach KOP oceny formalno-merytorycznej od 1 do 200 projektów, tj. faire 19.11.2015 r. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów o 200 (tj. 201-400 oraz powyżej 401) termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie la 30 dni. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 130 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych w ramach KOP.”
w miejsce
„2. Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio:
nabór wniosków – à partir de 17 sierpnia do 28 Août 2015 r.,
weryfikacja braków formalnych lub oczywistych omyłek we wniosku – nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku, tj. à partir de 31 sierpnia do 11 Septembre 2015 r.;
ocena formalno-merytoryczna zostanie przeprowadzona w terminie do 70 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków w przypadku dokonywania w ramach KOP oceny formalno-merytorycznej od 1 do 200 projektów, tj. faire 06.11.2015 r. Przy każdym kolejnym wzroście liczby projektów o 200 (tj. 201-400 oraz powyżej 401) termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie la 30 dni. Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 130 dni niezależnie od liczby wniosków ocenianych w ramach KOP.”

II. W załączniku nr 10 tj. we wzorze karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER dokonano korekty oczywistej omyłki pisarskiej w zwrocie „realizacji”.
Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w zał. nr 10 dotyczy nagłówka w pkt 4.4 Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu.

Powyższe zmiany w regulaminie konkursu wynikają z dokonanej w dniu 06.07.2015 r. przez Instytucję Zarządzającą PO WER aktualizacji Minimalnego zakresu regulaminu konkursu dla PO WER 2014–2020, a także zatwierdzenia w dniu 22.07.2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Ponadto mając na uwadze trwające prace nad uszczegółowieniem zapisów załącznika nr 21 Standard cen i usług, a także by składane wnioski uwzględniały ww. modyfikacje IOK podjęła decyzję o przesunięciu terminu naboru oraz o wydłużeniu ram czasowych dla realizowanych projektów.

Pobierz: Regulamin konkursu
Pobierz: Załączniki Regulaminu konkursu
Pobierz: Zmiany wporwadzone w dniu 11.08.2015 r.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale