The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Zmiany w regulaminie konkursu PO WER. 21 August 2015 print

Please be advised, that on 21 August 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wprowadził zmiany w załączniku nr 21 “Standard cen i usługw Regulaminie konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15

Poniżej przedstawiamy zmiany jakie zostały wprowadzone:

W załączniku nr 21 Standard cen i usług:

1) uzupełniono dotychczasowe zapisy o nowe formy wsparcia, tj. stypendium szkoleniowe oraz wsparcie pomostowe (w ramach wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia).
2) zmianie uległy informacje dotyczące:
a) maksymalnej kwoty stypendium stażowego,
b) interpretacji godziny pracy personelu,
c) interpretacji godzin, za które przysługuje przerwa kawowa oraz obiad.

3) uszczegółowiono zapisy odnoszące się do poszczególnych pozycji:
a) szkolenia zawodowe,
b) wynajem sal szkoleniowych,
c) stypendium stażowe,
d) subsydiowane zatrudnienie,
and) doposażenie miejsca pracy,
f) dodatek relokacyjny,
g) sprzęt na potrzeby realizacji projektu.

4) zmieniono nazwę wydatku z „materiały szkoleniowe” na „materiały piśmiennicze” oraz z „bon na zasiedlenie/dodatek relokacyjny” na „dodatek relokacyjny”.

5) usunięto następujące kategorie wydatków:
a) szkolenia informatyczne podstawowe – stawka trenerska,
b) szkolenia językowe – stawka trenerska.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania obowiązujących zapisów. Training, dla których wskazano stawkę wynagrodzenia trenera zostały usunięte ze względu na swój szczegółowy charakter. Jednocześnie w chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem dokumentu, który będzie regulował sposób udzielania wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Niezwłocznie po zatwierdzeniu zostanie on umieszczony w miejscu upublicznienia Regulaminu konkursu.

Download: Regulamin konkursu z załącznikami.
Download: Zmiany wprowadzone w dniu 21 August 2015 r.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance