Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im August 2015 r. 11 September 2015 drucken

Im August 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 771 nowych bezrobotnych (die 11,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 11,1% mniej niż w sierpniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,4% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 058 bezrobotnych (o 10,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,3% mniej niż w sierpniu 2014 r.).

Podjęcia pracy - 6669 Menschen - waren 47,4% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w lipcu było to odpowiednio: 7181 osób i 46,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5439 bezrobotnych (o 5,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,1% mniej niż w sierpniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1230 Menschen (die 15,5% weniger als im Vormonat, aber 89,8% więcej niż w sierpniu 2014 r.):

 • 213 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 500 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 131 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 314 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 28 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 24 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 10 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 432 bezrobotnych (o 44,5% więcej niż w lipcu, aber 29,6% mniej niż w sierpniu 2014 r.), w tym 26 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1361 bezrobotnych (die 11,9% mniej niż w miesiącu poprzednim, aber 6,3% więcej niż w sierpniu 2014 r.), w tym 22 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 246 bezrobotnych (die 44,5% mniej niż w lipcu, ale o 8,8% więcej niż w sierpniu 2014 r.), w tym było 65 Menschen, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 77 takich osób).

Im August 2015 r. nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (w poprzednim miesiącu było 5 takich osób, a przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 34 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 31 Menschen).

Według stanu w dniu 31 August 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 231 bezrobotnych (wobec 17 054 przed miesiącem), w tym:

 • 2258 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 2208 Menschen),
 • 2547 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 2535 Menschen),
 • 381 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 305 osób), w tym 23 osoby w ramach bonu szkoleniowego (w lipcu – 13 osób),
 • 9768 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 9716 osób), w tym 249 osób w ramach bonu stażowego (w lipcu – 255 osób),
 • 11 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (bez zmian),
 • 2150 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lipcu – 2166 osób), w tym 107 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 75 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 112 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lipcu – 109 Menschen), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

Im August 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1180 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 977 osób), w tym 1167 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 13 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu sierpnia 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 10 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 3 984 Menschen. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Natomiast w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7809 osób bezrobotnych (tun 29 roku życia z kategorii NEET).

Jednocześnie w miesiącu sierpniu zostało podpisanych 20 umów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Według stanu w końcu sierpnia 2015 r. w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5650 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im August 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8657 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (die 3,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,2% więcej niż w sierpniu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5554 miejsca) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,0%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1275 miejsc) – wzrosła o 13,6%, natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zmalała o 7,4%. Spośród 1828 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1676 dotyczyło odbywania stażu, a 152 – prac społecznie użytecznych (nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 300 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 29 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 48 propozycji (wszystkie na formy niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6699 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung