The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in August 2015 r. 11 September 2015 print

In August 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 11 771 nowych bezrobotnych (the 11,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 11,1% mniej niż w sierpniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 15,4% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 14 058 bezrobotnych (o 10,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5,3% mniej niż w sierpniu 2014 r.).

Work – 6669 people - were 47,4% general exemptions (w lipcu było to odpowiednio: 7181 persons and 46,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5439 Unemployment (o 5,0% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 12,1% mniej niż w sierpniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1230 people (the 15,5% less than in the previous month, but 89,8% więcej niż w sierpniu 2014 r.):

 • 213 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 500 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 131 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 314 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 28 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 24 osoby podjęły pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 10 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 10 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego, grantu na telepracę oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Due Start training z ewidencji wyłączono 432 Unemployment (o 44,5% więcej niż w lipcu, but 29,6% mniej niż w sierpniu 2014 r.), including 26 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 1361 Unemployment (the 11,9% mniej niż w miesiącu poprzednim, but 6,3% więcej niż w sierpniu 2014 r.), including 22 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 246 Unemployment (the 44,5% mniej niż w lipcu, ale o 8,8% więcej niż w sierpniu 2014 r.), w tym było 65 people, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 77 takich osób).

In August 2015 r. nikt nie rozpoczął adult vocational training (w poprzednim miesiącu było 5 takich osób, a przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 34 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 31 people).

Według stanu w dniu 31 August 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 231 bezrobotnych (wobec 17 054 przed miesiącem), including:

 • 2258 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w lipcu – 2208 people),
 • 2547 osób pracowało w ramach robót publicznych (w lipcu – 2535 people),
 • 381 bezrobotnych odbywało szkolenia (w lipcu – 305 osób), including 23 osoby w ramach bonu szkoleniowego (w lipcu – 13 osób),
 • 9768 bezrobotnych odbywało staże (w lipcu – 9716 osób), including 249 osób w ramach bonu stażowego (w lipcu – 255 osób),
 • 11 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (bez zmian),
 • 2150 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w lipcu – 2166 osób), including 107 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 75 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 112 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w lipcu – 109 people), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

In August 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1180 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w lipcu – 977 osób), including 1167 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 13 osób rozpoczęło uczestnictwo w projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu sierpnia 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 10 projektów, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 3 984 people. W związku z rozliczaniem i zamykaniem pomocy w ramach PO KL w następnych miesiącach liczba ww. projektów będzie maleć. Natomiast w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7809 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET).

Jednocześnie w miesiącu sierpniu zostało podpisanych 20 umów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 tj. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  Według stanu w końcu sierpnia 2015 r. w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5650 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In August 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8657 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 3,9% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 19,2% więcej niż w sierpniu 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5554 space) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 6,0%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1275 places) – wzrosła o 13,6%, natomiast liczba availability of professional activation zmalała o 7,4%. Spośród 1828 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1676 dotyczyło odbywania stażu, a 152 – prac społecznie użytecznych (there was a proposal of vocational training adults).

For people with disabilities reported 300 proposals vacancies and of professional activation (including 29 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 48 propozycji (wszystkie na formy niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6699 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 16 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w sierpniu 2014 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance