La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim we wrześniu 2015 r. 8 Octobre 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 30 września 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 104 455 bezrobotnych. Ce fut 910 personnes (0,9%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 21 939 osób (17,4%) mniej niż w końcu września 2014 année.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 13 powiatach województwa (à partir de 4 osób w powiecie brodnickim do 305 osób w powiecie inowrocławskim). W 10 powiatach odnotowano wzrost: od 9 osób w powiecie wąbrzeskim do 101 osób w powiecie świeckim.

We wrześniu ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadła w województwie o 1593 personnes (1,2%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu września 2015 r. wyniosła 1540,9 tys. osób i w odniesieniu do sierpnia zmniejszyła się o 22,6 tys. osób, czyli 1,4 % (w analogicznym okresie personnesu 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 31,2 tys. osób, czyli 1,7%.). W stosunku do września 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 281,0 tys. osób (15,4%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

We wrześniu 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9230 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 6,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 11,9% więcej niż we wrześniu 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale