Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Aktivierung der Arbeitslosen im September 2015 r. 12 Oktober 2015 drucken

Im September 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 16 705 nowych bezrobotnych (die 41,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, aber 7,7% mniej niż we wrześniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,6% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 678 bezrobotnych (o 25,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 10,2% mniej niż we wrześniu 2014 r.).

Podjęcia pracy - 9240 Menschen - waren 52,3% die Gesamtzahl der Ausnahmen (w sierpniu było to odpowiednio: 6669 osób i 47,4%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 7456 bezrobotnych (o 37,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, aber 14,2% mniej niż we wrześniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1784 Menschen (die 45,0% mehr als im Vormonat und die 35,8% mehr als im September 2014 r.):

 • 372 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 710 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 219 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 356 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 46 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 29 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach grantu na telepracę,
 • 45 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 858 bezrobotnych (o 98,6% więcej niż w sierpniu, aber 15,5% mniej niż we wrześniu 2014 r.), w tym 30 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1899 bezrobotnych (die 39,5% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 51,9% mehr als im September 2014 r.), w tym 34 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 295 bezrobotnych (die 19,9% więcej niż w sierpniu i o 34,7% więcej niż we wrześniu 2014 r.), w tym były 32 Menschen, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 65 takich osób).

Im September 2015 r. nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 68 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 34 Menschen).

Według stanu w dniu 30 September 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 040 bezrobotnych (wobec 17 231 przed miesiącem), w tym:

 • 2255 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 2258 Menschen),
 • 2549 osób pracowało w ramach robót publicznych (w sierpniu – 2547 Menschen),
 • 756 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 381 osób), w tym 32 osoby w ramach bonu szkoleniowego (w sierpniu – 23 osoby),
 • 9361 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 9768 osób), w tym 187 osób w ramach bonu stażowego (w sierpniu – 249 osób),
 • 10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w sierpniu – 11 Menschen),
 • 2003 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 2150 osób), w tym 39 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 107 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 1 osoba zatrudniona była w ramach grantu na telepracę (w sierpniu nie było takich osób),
 • 101 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w sierpniu – 112 Menschen), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

Im September 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1707 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu – 1180 osób), w tym 1706 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 1 osoba rozpoczęła uczestnictwo w projekcie konkursowym realizowanym przez powiatowy urząd pracy.

Według stanu w końcu września 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3 614 Menschen.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7790 osób bezrobotnych (tun 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5650 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Im September 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9454 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (die 9,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14,6% mehr als im September 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5751 miejsc) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,5%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1202 miejsca) – zmniejszyła się o 5,7%, natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej wzrosła o 36,8%. Spośród 2501 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2255 dotyczyło odbywania stażu, a 246 – prac społecznie użytecznych (nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych).

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 272 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 33 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 9 propozycji (wszystkie na formy niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6041 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 17 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2015 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung