The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Activation of the unemployed in September 2015 r. 12 October 2015 print

In September 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 16 705 nowych bezrobotnych (the 41,9% więcej niż w miesiącu poprzednim, but 7,7% mniej niż we wrześniu 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 21,6% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 17 678 bezrobotnych (o 25,8% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 10,2% mniej niż we wrześniu 2014 r.).

Work – 9240 people - were 52,3% general exemptions (w sierpniu było to odpowiednio: 6669 persons and 47,4%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 7456 Unemployment (o 37,1% więcej niż w poprzednim miesiącu, but 14,2% mniej niż we wrześniu 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęły 1784 people (the 45,0% more than in the previous month and the 35,8% more than in September 2014 r.):

 • 372 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 710 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 219 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 356 osób podjęło pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 46 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 29 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 6 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 1 osoba podjęła pracę w ramach grantu na telepracę,
 • 45 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Due Start training z ewidencji wyłączono 858 Unemployment (o 98,6% więcej niż w sierpniu, but 15,5% mniej niż we wrześniu 2014 r.), including 30 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 1899 Unemployment (the 39,5% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 51,9% more than in September 2014 r.), including 34 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 295 Unemployment (the 19,9% więcej niż w sierpniu i o 34,7% więcej niż we wrześniu 2014 r.), w tym były 32 people, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 65 takich osób).

In September 2015 r. nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 68 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 34 people).

Według stanu w dniu 30 September 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 040 bezrobotnych (wobec 17 231 przed miesiącem), including:

 • 2255 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (w sierpniu – 2258 people),
 • 2549 osób pracowało w ramach robót publicznych (w sierpniu – 2547 people),
 • 756 bezrobotnych odbywało szkolenia (w sierpniu – 381 osób), including 32 osoby w ramach bonu szkoleniowego (w sierpniu – 23 osoby),
 • 9361 bezrobotnych odbywało staże (w sierpniu – 9768 osób), including 187 osób w ramach bonu stażowego (w sierpniu – 249 osób),
 • 10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w sierpniu – 11 people),
 • 2003 osoby odbywały prace społecznie użyteczne (w sierpniu – 2150 osób), including 39 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 107 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 1 osoba zatrudniona była w ramach grantu na telepracę (w sierpniu nie było takich osób),
 • 101 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w sierpniu – 112 people), w tym było 5 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

In September 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1707 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w sierpniu – 1180 osób), including 1706 osób – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, a 1 osoba rozpoczęła uczestnictwo w projekcie konkursowym realizowanym przez powiatowy urząd pracy.

Według stanu w końcu września 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3 614 people.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7790 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5650 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

In September 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 9454 vacancies and of professional activation (the 9,2% więcej niż w poprzednim miesiącu i o 14,6% more than in September 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5751 places) wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,5%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (1202 space) – zmniejszyła się o 5,7%, natomiast liczba availability of professional activation wzrosła o 36,8%. Spośród 2501 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 2255 dotyczyło odbywania stażu, a 246 – prac społecznie użytecznych (there was a proposal of vocational training adults).

For people with disabilities reported 272 propozycje wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (including 33 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 9 propozycji (wszystkie na formy niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 6041 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 17 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie we wrześniu 2015 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 8/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance