La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Wstępna informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w październiku 2015 r. 6 November 2015 imprimer

 • Nombre de chômeurs

Z danych przekazanych przez powiatowe urzędy pracy wynika, że w dniu 31 października 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 103 047 bezrobotnych. Ce fut 1345 personnes (1,3%) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca i 20 055 osób (16,3%) mniej niż w końcu października 2014 année.

Spadek liczby bezrobotnych wystąpił w 18 powiatach województwa (à partir de 19 osób w powiecie tucholskim do 330 osób w powiecie toruńskim). W 5 powiatach odnotowano wzrost: od 11 osób w powiecie nakielskim do 126 osób w powiecie włocławskim.

W październiku ubiegłego roku liczba bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, spadła w województwie o 3292 personnes (-2,6%).

Według wstępnych informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej liczba bezrobotnych w Polsce w końcu października 2015 r. wyniosła 1518,3 tys. osób i w odniesieniu do września zmniejszyła się o 21,2 tys. osób, czyli 1,4% (w analogicznym okresie w ropersonnespan> 2014 odnotowano w tym zakresie spadek o 37,1 tys. osób, czyli 2,0%.). W stosunku do października 2014 r. liczba bezrobotnych w kraju zmniejszyła się o 266,5 tys. osób (14,9%).

Wstępne dane dla kraju dostępne są na stronie MPiPS.

 • Nombre de postes à pourvoir et les lieux d'activation professionnelle

W październiku 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8143 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej (o 13,9% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 12,1% więcej niż w październiku 2014 r.).

Załącznik: tabele z liczbą bezrobotnych oraz wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej według powiatów.

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale