Nowa polityka prywatności i plików Cookies dla serwisów WUP
Czcionka:
Tłumacz stronę na: polskienglishfrançaisdeutsch
ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2015 r. 12 listopada 2015 drukuj

W październiku 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 15 328 nowych bezrobotnych (o 8,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,6% mniej niż w październiku 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 14,2% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 695 bezrobotnych (o 5,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,0% mniej niż w październiku 2014 r.).

Podjęcia pracy – 7512 osób – stanowiły 45,0% ogółu wyłączeń (we wrześniu było to odpowiednio: 9240 osób i 52,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 6200 bezrobotnych (o 18,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,6% mniej niż w październiku 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1312 osób (o 26,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 20,9% mniej niż w październiku 2014 r.):

 • 279 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 400 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 219 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 332 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 50 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 12 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 11 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 9 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1332 bezrobotnych (o 55,2% więcej niż we wrześniu i o 9,2% więcej niż w październiku 2014 r.), w tym 21 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 1933 bezrobotnych (o 1,8% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 17,3% więcej niż w październiku 2014 r.), w tym 50 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 263 bezrobotnych (o 10,8% mniej niż we wrześniu, ale o 60,4% więcej niż w październiku 2014 r.), w tym było 116 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu były 32 takie osoby).

W październiku 2015 r. nikt nie rozpoczął przygotowania zawodowego dorosłych (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 55 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 68 osób).

Według stanu w dniu 31 października 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 103 bezrobotnych (wobec 17 040 przed miesiącem), w tym:

 • 2261 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 2255 osób),
 • 2305 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2549 osób),
 • 1007 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 756 osób), w tym 18 osób w ramach bonu szkoleniowego (we wrześniu – 32 osoby),
 • 9702 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 9361 osób), w tym 168 osób w ramach bonu stażowego (we wrześniu – 187 osób),
 • 10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (bez zmian),
 • 1708 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 2003 osoby), w tym 139 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 39 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 105 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (we wrześniu – 101 osób), w tym było 7 osób powyżej 60 roku życia (we wrześniu – 5 osób).

W październiku 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1587 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 1707 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu października 2015 r. w Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3790 osób.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7929 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5641 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8297 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 12,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 14,2% więcej niż w październiku 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5578 miejsc) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,0%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (979 miejsc) – zmniejszyła się o 18,6%, natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zmalała o 30,4%. Spośród 1740 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1541 dotyczyło odbywania stażu, 198 – prac społecznie użytecznych, a 1 propozycja – odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 312 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 23 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 17 propozycji (w tym 11 na formy niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5684 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2015 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Jak oceniasz tą stronę?

Promowane

 • Praca w WUP Toru
  Praca w WUP Toru
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Sieć Europejskich Ofert Pracy
 • Główny Urząd Statystyczny
  Główny Urząd Statystyczny
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Instrument Szybkiego Reagowania
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Państwowa Inspekcja Pracy
 • Kapitał Ludzki
  Kapitał Ludzki
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Rejestr Instytucji Szkoleniowych
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Rynek Pracy pod Lupą
 • Zielona Linia
  Zielona Linia
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych