The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w październiku 2015 r. 12 November 2015 print

W październiku 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 15 328 nowych bezrobotnych (the 8,2% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 7,6% mniej niż w październiku 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 14,2% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 16 695 bezrobotnych (o 5,6% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,0% mniej niż w październiku 2014 r.).

Work – 7512 people - were 45,0% general exemptions (we wrześniu było to odpowiednio: 9240 persons and 52,3%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 6200 Unemployment (o 18,7% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,6% mniej niż w październiku 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1312 people (the 26,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 20,9% mniej niż w październiku 2014 r.):

 • 279 osób rozpoczęło prace interwencyjne,
 • 400 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 219 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 332 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 50 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 12 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 11 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 9 osób podjęło inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 1332 Unemployment (o 55,2% więcej niż we wrześniu i o 9,2% więcej niż w październiku 2014 r.), including 21 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 1933 Unemployment (the 1,8% więcej niż w miesiącu poprzednim i o 17,3% więcej niż w październiku 2014 r.), including 50 osoby w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 263 Unemployment (the 10,8% mniej niż we wrześniu, ale o 60,4% więcej niż w październiku 2014 r.), w tym było 116 people, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu były 32 takie osoby).

W październiku 2015 r. nikt nie rozpoczął adult vocational training (tak samo jak w poprzednim miesiącu i przed rokiem).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 55 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 68 people).

Według stanu w dniu 31 October 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 17 103 bezrobotnych (wobec 17 040 przed miesiącem), including:

 • 2261 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych (we wrześniu – 2255 people),
 • 2305 osób pracowało w ramach robót publicznych (we wrześniu – 2549 people),
 • 1007 bezrobotnych odbywało szkolenia (we wrześniu – 756 osób), including 18 osób w ramach bonu szkoleniowego (we wrześniu – 32 osoby),
 • 9702 bezrobotnych odbywało staże (we wrześniu – 9361 osób), including 168 osób w ramach bonu stażowego (we wrześniu – 187 osób),
 • 10 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (bez zmian),
 • 1708 osób odbywało prace społecznie użyteczne (we wrześniu – 2003 osoby), including 139 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 39 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 105 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (we wrześniu – 101 osób), w tym było 7 osób powyżej 60 roku życia (we wrześniu – 5 osób).

W październiku 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1587 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (we wrześniu – 1707 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu października 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3790 people.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 7929 osób bezrobotnych (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5641 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W październiku 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 8297 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 12,2% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 14,2% więcej niż w październiku 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (5578 places) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 3,0%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (979 places) – zmniejszyła się o 18,6%, natomiast liczba availability of professional activation zmalała o 30,4%. Spośród 1740 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 1541 dotyczyło odbywania stażu, 198 – prac społecznie użytecznych, a 1 propozycja – odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

For people with disabilities reported 312 proposals vacancies and of professional activation (w tym 23 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 17 propozycji (w tym 11 na formy niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawały 5684 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 18 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w październiku 2015 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 10/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance