The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2015 r. 11 December 2015 print

W listopadzie 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 14 733 nowych bezrobotnych (the 3,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 6,0% mniej niż w listopadzie 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 947 bezrobotnych (o 16,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,7% mniej niż w listopadzie 2014 r.).

Work – 7270 people - were 52,1% general exemptions (w październiku było to odpowiednio: 7512 persons and 45,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane adopted 5745 Unemployment (o 7,3% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 4,2% więcej niż w listopadzie 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane started 1525 people (the 16,2% more than in the previous month and the 25,2% więcej niż w listopadzie 2014 r.):

 • 174 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 298 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 440 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 483 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 65 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 30 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 12 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 years,
 • 23 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia training z ewidencji wyłączono 1020 Unemployment (o 23,4% mniej niż w październiku i o 20,8% mniej niż w listopadzie 2014 r.), including 27 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże started 848 Unemployment (the 56,1% mniej niż w miesiącu poprzednim, but 13,2% więcej niż w listopadzie 2014 r.), including 57 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne adopted 125 Unemployment (the 52,5% mniej niż w październiku, ale o 101,6% więcej niż w listopadzie 2014 r.), w tym było 17 people, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 116 takich osób).

W listopadzie 2015 r. 3 bezrobotnych rozpoczęło przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 50 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 55 people).

Według stanu w dniu 30 November 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 817 bezrobotnych (wobec 17 103 przed miesiącem), including:

 • 2124 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 2261 people),
 • 1717 osób pracowało w ramach robót publicznych (w październiku – 2305 people),
 • 829 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 1007 osób), including 20 osób w ramach bonu szkoleniowego (w październiku – 18 osób),
 • 8643 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 9702 osoby), including 196 osób w ramach bonu stażowego (w październiku – 168 osób),
 • 12 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 10 people),
 • 1378 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w październiku – 1708 osób), including 97 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 139 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 109 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w październiku – 105 people), w tym było 7 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

W listopadzie 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1107 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 1587 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu listopada 2015 r. in Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3790 people.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 7964 osoby bezrobotne (do 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5697 osób powyżej 29 years.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5910 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (the 28,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, but 16,5% więcej niż w listopadzie 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (4350 places) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 22,0%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (954 space) -Point / span & gt; 2,6%, natomiast liczba availability of professional activation zmalała o 65,2%. Spośród 606 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 532 dotyczyły odbywania stażu, 74 – prac społecznie użytecznych, there was a proposal of vocational training adults.

For people with disabilities reported 259 proposals vacancies and of professional activation (including 32 in the form of subsidized), for up to 12 months from the date of graduation - 15 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4679 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 22 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2015 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2015 w zakładce

PUBLICATIONS - NEWSLETTERS INFORMATION - FOR THE YEAR 2015

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance