La nouvelle politique de confidentialité et les cookies pour les sites VLO
CARACTÈRE:
Traduire cette page à: POLONAISAnglaisfrançaisAllemand
RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Aktywizacja bezrobotnych w listopadzie 2015 r. 11 Décembre 2015 imprimer

W listopadzie 2015 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się 14 733 nowych bezrobotnych (la 3,9% mniej niż w miesiącu poprzednim i o 6,0% mniej niż w listopadzie 2014 r.). Osoby zgłaszające się do rejestracji po raz pierwszy stanowiły 11,0% tej populacji. W tym samym czasie z rejestrów PUP w województwie kujawsko-pomorskim wyłączono 13 947 bezrobotnych (o 16,5% mniej niż w poprzednim miesiącu i o 4,7% mniej niż w listopadzie 2014 r.).

Podjęcia pracy - 7270 personnes - étaient 52,1% exemptions générales (w październiku było to odpowiednio: 7512 osób i 45,0%). Zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 5745 bezrobotnych (o 7,3% mniej niż w poprzednim miesiącu, d'un 4,2% więcej niż w listopadzie 2014 r.).

Zatrudnienie subsydiowane rozpoczęło 1525 personnes (la 16,2% plus que le mois précédent et le 25,2% więcej niż w listopadzie 2014 r.):

 • 174 osoby rozpoczęły prace interwencyjne,
 • 298 osób rozpoczęło roboty publiczne,
 • 440 osób podjęło działalność gospodarczą,
 • 483 osoby podjęły pracę dzięki refundacji pracodawcom kosztów zatrudnienia bezrobotnego,
 • 65 osób podjęło pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie,
 • 30 osób podjęło pracę w ramach bonu zatrudnieniowego,
 • 12 osób podjęło pracę w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia,
 • 23 osoby podjęły inne zatrudnienie subsydiowane,
 • nie było osób, które podjęły pracę w ramach grantu na telepracę, świadczenia aktywizacyjnego oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

Z powodu rozpoczęcia szkolenia z ewidencji wyłączono 1020 bezrobotnych (o 23,4% mniej niż w październiku i o 20,8% mniej niż w listopadzie 2014 r.), w tym 27 osób w ramach bonu szkoleniowego.

Staże rozpoczęło 848 bezrobotnych (la 56,1% mniej niż w miesiącu poprzednim, d'un 13,2% więcej niż w listopadzie 2014 r.), w tym 57 osób w ramach bonu stażowego.

Prace społecznie użyteczne podjęło 125 bezrobotnych (la 52,5% mniej niż w październiku, ale o 101,6% więcej niż w listopadzie 2014 r.), w tym było 17 personnes, które skorzystały z tej formy pomocy w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (w poprzednim miesiącu było 116 takich osób).

W listopadzie 2015 r. 3 bezrobotnych rozpoczęło przygotowanie zawodowe dorosłych (w poprzednim miesiącu i przed rokiem nie było takich osób).

Do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych skierowano 50 bezrobotnych (w poprzednim miesiącu – 55 personnes).

Według stanu w dniu 30 Novembre 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim w podstawowych formach aktywizacji uczestniczyło łącznie 14 817 bezrobotnych (wobec 17 103 przed miesiącem), w tym:

 • 2124 osoby pracowały w ramach prac interwencyjnych (w październiku – 2261 personnes),
 • 1717 osób pracowało w ramach robót publicznych (w październiku – 2305 personnes),
 • 829 bezrobotnych odbywało szkolenia (w październiku – 1007 osób), w tym 20 osób w ramach bonu szkoleniowego (w październiku – 18 osób),
 • 8643 bezrobotnych odbywało staże (w październiku – 9702 osoby), w tym 196 osób w ramach bonu stażowego (w październiku – 168 osób),
 • 12 bezrobotnych odbywało przygotowanie zawodowe dorosłych (w październiku – 10 personnes),
 • 1378 osób odbywało prace społecznie użyteczne (w październiku – 1708 osób), w tym 97 osób, które korzystały z tej formy pomocy w ramach PAI (przed miesiącem – 139 osób),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach świadczenia aktywizacyjnego (bez zmian),
 • 1 osoba była zatrudniona w ramach grantu na telepracę (bez zmian),
 • 2 osoby zatrudnione były w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne (bez zmian),
 • 109 osób zatrudnionych było w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia (w październiku – 105 personnes), w tym było 7 osób powyżej 60 roku życia (bez zmian).

W listopadzie 2015 roku w województwie kujawsko-pomorskim 1107 bezrobotnych rozpoczęło udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS (w październiku – 1587 osób), wszyscy – w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.

Według stanu w końcu listopada 2015 r. à Priorytecie VI PO KL, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowane były 3 projekty, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 3790 personnes.

W ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy PO WER realizowanych było 20 projektów PUP, w ramach których wsparciem zostaną objęte łącznie 7964 osoby bezrobotne (faire 29 roku życia z kategorii NEET), natomiast w Osi priorytetowej: 8 “Aktywni na rynku pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach projektów oferujących bezpośrednie wsparcie dla osób, realizowanych było 20 projektów, w ramach których wsparciem zostanie objętych łącznie 5697 osób powyżej 29 roku życia.

WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

W listopadzie 2015 roku zgłoszono do powiatowych urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 5910 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (la 28,8% mniej niż w poprzednim miesiącu, d'un 16,5% więcej niż w listopadzie 2014 r.). Liczba ofert na pracę niesubsydiowaną (4350 miejsc) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 22,0%, a liczba ofert na zatrudnienie subsydiowane (954 miejsca) – o 2,6%, natomiast liczba wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zmalała o 65,2%. Spośród 606 zgłoszonych miejsc aktywizacji zawodowej, 532 dotyczyły odbywania stażu, 74 – prac społecznie użytecznych, nie było propozycji odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Dla niepełnosprawnych zgłoszono 259 propozycji wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 32 na formy subsydiowane), dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 15 propozycji (wszystkie na zatrudnienie niesubsydiowane).

W końcu miesiąca do dyspozycji bezrobotnych i poszukujących pracy pozostawało 4679 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Na jedną propozycję przypadało 22 bezrobotnych.

Więcej informacji o sytuacji na rynku pracy w regionie w listopadzie 2015 r. znajduje się w Biuletynie Informacyjnym WUP w Toruniu „Rynek pracy województwa kujawsko-pomorskiego” nr 11/2015 w zakładce

PUBLIKACJE – BIULETYNY INFORMACYJNE – ZA ROK 2015

Comment évaluez-vous cette page?

Sélection

 • Praca w WUP Toru
  Travaux de cours dans le VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  L'égalité des chances sur le marché du travail pour les personnes 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  Réseau pour l'emploi européenne
 • Główny Urząd Statystyczny
  Bureau central des statistiques
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Dispositif de réaction rapide
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Les opérateurs de registre des agences d'emploi
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Inspection nationale du travail
 • Kapitał Ludzki
  Capital humain
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registre des institutions de formation
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Marché du travail au Lupa
 • Zielona Linia
  La Ligne verte
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  D'assurance sociale