Die neue Datenschutzrichtlinie und Cookies für Websites VLO
BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 Jahr 24 Dezember 2015 drucken

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 listopada 2015 r. województwo kujawsko-pomorskie w roku 2016 otrzyma 7,8 mln zł w ramach limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Propozycja podziału środków ww. limitu na konkretne samorządy powiatów zostanie opublikowana po otrzymaniu końcowej decyzji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W porównaniu do lat 2014 oraz 2015, w roku 2016 zostanie zniesiony limit wiekowy pracowników/pracodawców, którzy będą mogli ubiegać się o środki w ramach KFS.

Poniżej przedstawiamy priorytety MRPiPS wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, im Sinne des Artikels. 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj więcej o KFS.

Wie bewerten Sie diese Seite?

Vorgestellt

 • Praca w WUP Toru
  Course Arbeit im VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt für Menschen 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Statistisches Zentralamt
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry Betreiber von Arbeitsagenturen
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  Staatliche Arbeitsinspektion
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Registrieren von Ausbildungseinrichtungen
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  Die Grüne Linie
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Sozialversicherung