The new privacy policy and cookies for sites VLO
Translate this Page to: PolishenglishFrenchGerman
st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 year 24 December 2015 print

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 November 2015 r. województwo kujawsko-pomorskie w roku 2016 otrzyma 7,8 mln zł w ramach limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Propozycja podziału środków ww. limitu na konkretne samorządy powiatów zostanie opublikowana po otrzymaniu końcowej decyzji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W porównaniu do lat 2014 and 2015, w roku 2016 zostanie zniesiony limit wiekowy pracowników/pracodawców, którzy będą mogli ubiegać się o środki w ramach KFS.

Poniżej przedstawiamy priorytety MRPiPS wydatkowania środków KFS w roku 2016:

 • wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Czytaj więcej o KFS.

How would you rate this page?

Featured

 • Praca w WUP Toru
  Course work in the VLO
 • Wyrównywanie szans na rynku pracy w dla osób 50+
  Equal opportunities in the labor market for people 50+
 • Sieć Europejskich Ofert Pracy
  European Network Job
 • Główny Urząd Statystyczny
  Central Statistical Office
 • Instrument Szybkiego Reagowania
  Rapid Response Instrument
 • Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
  Registry operators of employment agencies
 • Państwowa Inspekcja Pracy
  National Labour Inspectorate
 • Kapitał Ludzki
  Human Capital
 • powroty.gov.pl
  powroty.gov.pl
 • Publiczne służby zatrudnienia
 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych
  Register of Training Institutions
 • Rynek Pracy pod Lupą
  Labour Market at Lupa
 • Zielona Linia
  The Green Line
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Social Insurance